Δ.Βόλου: Ανανέωσε 59 συμβάσεις εργαζομένων στην καθαριότητα (έγγραφο – ονόματα)

Στην αυτοδίκαιη παράταση, έως και 31/12/2017, της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 59 υπαλλήλων, οι οποίοι είχαν προσληφθεί για την κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 4429/2016, προχώρησε με απόφαση της, η δημοτική αρχή Βόλου.

Η απόφαση αναρτήθηκε στη Διαύγεια και σημειώνεται ότι εφαρμόστηκαν οι διατάξεις του νόμου 4429/2016, οι οποίες αντικατέστησαν εκείνες του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 4099/2012 (Α ́ 250), καθώς και των οδηγιών που δόθηκαν με την αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/51 /οικ.27778/27-10-2016 (ΑΔΑ: 7ΛΗΞ465ΦΘΕ-Ε6Π) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ