ΟΤΑ: Επιπλέον άδεια σε πολύτεκνους -Ελεγχος κατ’ οίκον σε ασθενούντες (ρυθμίσεις)

Επιπλέον άδεια πέντε ημέρες δίνεται με το άρθρο 95 του πολυνομοσχεδίου ΟΤΑ του ΥΠΕΣ στους πολύτεκνους. Παράλλληλα με το άρθρο 96 ορίζεται ο τρόπος με τον οποίο γίνεται ο έλεγχος των κατ’ οίκον ασθενούντων υπαλλήλων ΟΤΑ

Αναλυτικά:

Άρθρο 96

Έλεγχος των κατ’ οίκον ασθενούντων υπαλλήλων ΟΤΑ

Ο έλεγχος των κατ’ οίκον ασθενούντων υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού ανατίθεται σε ιατρούς των οικείων Ο.Τ.Α. που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, ειδικότητας Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής, και ασκείται μετά από εντολή του αρμόδιου προϊστάμενου της Διεύθυνσης Διοικητικού.

Σε περίπτωση που δεν υπηρετεί στον οικείο ΟΤΑ ιατρός με τις ανωτέρω ειδικότητες, καθήκοντα ελεγκτή ιατρού μπορούν να  ανατεθούν σε ιατρό ειδικότητας Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου.

95_96_adeia_polyteknoi

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ