Προσλήψεις συνεργατών στο ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» εξέδωσε πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μισθώσεως έργου για:

Καταγραφή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ